แบบประเมินภาวะ LONG COVID ในผู้ที่เคยป่วยเป็นโรค COVID-19

การทำแบบสอบถามนี้ผู้ตอบแบบสอบถามตกลงและยินยอมให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ติดตามอาการของท่าน และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ วิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการรักษาภาวะ Long Covid ต่อไป โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ